Политика за защита на личните данни

1. Обща информация

Ауто Франс 3000 OOД, ЕИК 131179602, адрес на регистрация и управление: ул. Резбарска 5, 1510 София e администратор и обработващ лични данни, а съответствието със законодателството за защита на личните данни е приоритет и етична ценност за нас. Ние предприемаме всички необходими действия, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват безопасно, сигурно и в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679- GDPR). 

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме какви лични данни събираме и за какви цели, как ги използваме и съхраняваме, кои са случаите, в които ги предоставяме на трети страни и кои са те, както и условията за обработка на личните данни, организационните и технически мерки, които сме предприели, за да гарантираме тяхната сигурност и неприкосновеност.

Ауто Франс 3000 ООД запазва правото си да променя и актуализира тази Политика за поверителност с цел осигуряване на съответствие с българското и европейското законодателство.

 

2. Принципи и политики при събиране, обработка и съхраняване на Вашите лични данни. 

Ауто Франс 3000 ООД се ангажира да спазва следните политики и принципи при обработката на лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

3. Категории лични данни, които Ауто Франс 3000 ООД обработва

Ауто Франс 3000 ООД събира и обработва само личните данни, които са необходими конкретно за изпълнение на всяка от посочените по- долу цели и при наличие на необходимите за това основания.

Ауто Франс 3000 ООД съхранява и обработва следните видове лични данни:

 • Данни за контакт: име и адрес за контакт, пощенски код, телефон за контакт, електронна поща;
 • ЕГН и данни от лична карта, когато е необходимо;
 • Данъчна и осигурителна информация, когато е необходимо;
 • Банкова сметка, когато лицето е извършило плащане чрез банков превод;
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени стоки и услуги, както и допълнителна / уточняваща информация, предоставена от Вас; 
 • Задължителни реквизити, съгласно действащото законодателство на Република България за издаване на данъчна фактура към физически лица, само и единствено при изрично изискване от страна на клиента в законоустановените срокове.

4. Основания за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

Ауто Франс 3000 ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основание:

 • Сключен договор, по който Вие сте страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по Ваше искане; или
 • Изпълнение на законовите ни задължения; или
 • Реализиране правата и интереси ни, които имат обосновано преимущество пред интересите на субектите на лични данни; или
 • За целите на нашия легитимен интерес; или
 • Предоставено от Вас съгласие;

5. Цели за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

Ауто Франс 3000 ООД съхранява и обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • За да управляваме Вашите заявки/поръчки (например: за информация, тест- драйв, сервиз, искане за лизинг или друга услуга);
 • За да управляваме търговските взаимоотношения с Вас: при сключване на договори за покупка на автомобил, гаранционен договор, ремонт и поддръжка на автомобил, покупка на аксесоари, сключване на договор за лизинг с пакет от избрани от Вас услуги, както и за действия, предхождащи сключването на изброените в тази точка договори;
 • За да се свързваме с Вас за проучвания на удовлетвореността на клиента или проучвания на пазара относно предлаганите от нас стоки и услуги;
 • За по- добро обслужване и елиминиране на проблеми при изпълнение на сключен с Вас договор. Ауто Франс 3000 ООД обработва Вашите лични данни на основание изпълнението на тези договори. Ауто Франс 3000 ООД не извършваавтоматизиранo обработване, което би имала правни последици за Вас;
 • За да Ви изпращаме, с Вашето съгласие, персонализирани маркетингови съобщения, новини за продукти и услуги, специални предложения, покани за събития или игри и конкурси;
 • За да управляваме Вашите правни претенции и защитим законния си интерес, вкл. за защита, безопасност и решаване на спорове. Ауто Франс 3000 ООД може да съхранява и обработва Вашите данни за защита на използваните от него системи, за откриване и предотвратяване на измами, когато приложимото законодателство го изисква;
 • За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права;
 • При обработване и съхранение на Вашите лични данни Ауто Франс 3000 ООД може да съхранява и обработва е лични данни за изпълнение на задълженията си към НАП, МВР, ДАНС и други държавни и общински органи;

6. Срокове за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

Ауто Франс 3000 ООД съхранява и обработва Вашите лични данни при следните изисквания относно сроковете:

Вашите лични данни се обработват и съхраняват за времето, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договорите, посочени в горния раздел: т.е. за времето на поръчката, доставката на съответната стока и/или услуга, законоустановения срок за рекламация и т.н.;

За времето, през което Ауто Франс 3000 ООДе задължено да съхранява Вашите лични съгласно задължителни нормативни разпоредби, счетоводните документи – фактурите и др., издадени от Ауто Франс 3000 ООД ще се архивират в съответствие с предвидения в закона срок. Ауто Франс 3000 ООДсъхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока, за който договорните отношения са валидни;

Съгласието за маркетинговите предложения и други инициативи, изискващи Вашето изрично съгласие е валидно до отменянето му + 1 година след това;

Ауто Франс 3000 ООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимните ниинтереси или друго. В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от нормативните изисквания;

Моля, да имате предвид, че задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате при изпълнение на предоставяните от нас услуги, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор или обработване на Вашите заявки/поръчки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим Ваша заявка. Събирането на друга информация е с цел да ви опознаем по-добре, в частност, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, като съответно предоставянето на тази информация не е задължително.Вие имате избор дали да предоставите тази информация или не.

7. Кой има достъп до вашите данни?

Ние можем да споделяме Вашата информация, когато разчитаме на други дружества от групата „Балкан Стар- Ауто Франс“, както и на нашите партньори или доставчици на услуги, за да обработваме частично или изцяло Вашите лични данни, до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване и т.н.). 

Доколкото е възможно, ние съхраняваме Вашата информация на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Някои от нашите доставчици на услуги обаче се намират извън ЕИП и съответно Вашите лични данни се обработват в тези държави. Някои от тези държави могат да имат законодателство за защита на данните, различен от този на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване на лични данни в съответствие с приложимия Общ регламент за защита на личните даннии да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на вашата поверителност, права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия). 

Не на последно място, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение, а именно:

 • За счетоводно, правно или обслужване в сферата на човешките ресурси на компания, с която Ауто Франс 3000 ООД е сключило съответните договори;
 • Данни могат да бъдат предоставяни на НАП, НОИ, ДАНС, МВР, КАТ и други нормативно установени получатели, когато приложимото законодателство го изисква;


8. Как съхраняваме Вашите лични данни

Отчитайки нивото на напредък в сферата на комуникациите и технологиите и нормативните изисквания, Ауто Франс 3000 ООД е предприело необходимите технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват.

Ние организираме и провеждаме обучения на своите служители по отношение на политиките, принципите и процедурите за защита на личните данни и изисква от тях стриктното им спазване.

9. Вашите права

Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни- това означава правото да получите информация от Ауто Франс 3000 ООД дали данните Ви се обработват и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;
 • право на поправка и право на изтриване/коригиране- това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно; 
 • право на ограничаване на обработката- това означава правото да поискате ограничаване или прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;
 • право на преносимост- това означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат с цел данните да се прехвърлят към друг администратор на лични данни; 
 • право на възражение- това означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно, включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация;

10. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Принципи за защита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

За да упражните всяко от посочените в т. 7 права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на gdpr@autofrance3000.comили по пощата на следния адрес: ул. Резбарска 5, 1510 София.

Ако сте на мнение че Ауто Франс 3000 ООД по някакъв начин е нарушило Вашите права в сферата на защитата на личните данни и не Ви предлага необходимото съдействие за отстраняване на тази нередност, можете да подадете жалба на следния имейл адрес: gdpr@autofrance3000.com . Също така Вие имате право да подадете жалба и до съответния надзорен орган по защита на личните данни Препоръчваме Ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, а ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

Данни за надзорния : Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg